سایت در حال لود میباشد ... لطفا کمی صبرکنید (:

شماره حساب های بانکی پیام تک

حساب بانک ملت

بانک صادرات، به نام عباس سانبلی

شماره حساب: ۱۴۶۸۸۵۸۳۱۹
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۶۹۸۷۶۴۱۹۶

حساب بانک ملی

بانک ملی، به نام عباس سانبلی

شماره حساب:
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۲۹۳۰۹۴۹۱۹

حساب بانک صادرات

بانک صادرات، به نام عباس سانبلی

شماره حساب:
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۵۲۵۷۰۳۶۳۳